Felvételi információk

Várjuk mindazon tanulók jelentkezését, akik Szeged város valamely középfokú iskolájába nyertek felvételt és kollégiumi elhelyezést igényelnek.

Felvételi határidők

Az intézmény a jelentkezési határidőn túl is fogad felvételi kérelmeket a szabad férőhelyek függvényében.
  • 2021. május 12. - A 2021/2022. tanévre szóló kollégiumi felvételi kérelmek beadásának határideje.
  • 2021. május 15. - A felvételi döntésről szóló értesítések kiküldésének határideje.
  • 2021. május 30. - A felvételi döntéssel szembeni fellebezés határideje.
  • 2021. június 5. - A fellebezés jogorvoslati elbírálásának hatáideje.
  • 2021. augusztus 19. - A 2021/2022. tanévre szóló pótjelentkezések benyújtásának határideje.
Általános felvételi információk

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Minden tanévben újra kell felvételt kérni. A kollégiumba történő felvételi kérelmet a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek/gondviselőnek) írásban kell benyújtani. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elektronikus formában letölthető az intézmény honlapjáról, illetve személyesen a kollégium portaszolgálatán is kérhető.
A kollégiumba összesen felvehető diákok létszáma 100 fő.
Helyi lakos gyermeke akkor vehető fel, ha iskolájának vezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, illetve akinek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.
A gyámhatóság által kezdeményezett felvétel soron kívül teljesítendő. Állami gondoskodás alatt álló tanuló felvétele a törvényes képviselő kezdeményezésére kötelező. Ezen tanulók kollégiumi jogviszonya az iskolai jogviszonyuk fennállásáig tart.
Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek intézeti elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.
A kollégiumi felvételről, ellátás iránti kérelem elbírálásáról a tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt/gondviselőt) az igazgató írásbeli határozatban értesíti.
A felvétel elutasítása esetén az igazgató a döntést indoklással határozatba foglalja. A határozat a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazza.
A határozat elleni fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül az igazgatóhoz kell benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályai érvényesek.
A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.

A koronavírus járványra, illetve a megelőzése céljából bevezetett kijárást korlátozó intézkedésekre való tekintettel, a kollégiumi felvételi jelentkezési lapot szerkeszthető (Microsoft Word) formátumban is közzétesszük, így aki otthon nem tudja kinyomtatni, az számítógépen töltse ki és ímélben küldje el a kollégium részére! Az aláírást majd a későbbiekben pótoljuk.

A kollégiumba jelentkezők köre, a jelentkezés módja

A kollégiumba csak középfokú oktatást folytató köznevelési intézmény, illetve szakképző iskola nappali rendszerű iskolai, valamint a nappali munkarend szerinti képzésben résztvevő tanulói vehetők fel. A kollégiumi jogviszony létrejöttének feltétele az iskolai tanulói jogviszony megléte.
A jelentkezés részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: kitöltött felvételi kérelem, mindkét szülő/gondviselő munkáltatói kereseti igazolása, új jelentkezők esetén az utolsó rendelkezésre álló félévi bizonyítvány másolata.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat személyesen, postai úton vagy elektronikus formában is be lehet nyújtani.
A jelentkezéseket az intézményvezető bírálja el, döntéséhez kikérheti a nevelőtestület véleményét.
Túljelentkezés esetén a kérelmeket felvételi bizottság bírálja el a felvételi szempontrendszer figyelembevételével.

A kollégiumi felvételt kérelmezők értesítése a felvételi döntésről

Az igazgató írásbeli határozatban értesíti a felvételt kérő tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt a felvételi döntésről. Elutasítás esetén a határozat tartalmazza az elutasítás indoklását és a fellebbezés módját. Ha az elutasítás férőhely hiány miatt történik, akkor a határozat tartalmazza a kérelmező várólistán elfoglalt helyét.

A kollégisták elhelyezéséről

A fiúk és a lányok külön körletben vannak elhelyezve, 6-8 ágyas tágas szobákban. Mindenkinek rendelkezésére áll egy ágy, egy szekrény, egy íróasztal, egy szék és egy fali polc. Paplant, párnát biztosítunk, azonban az ágyneműt mindenkinek magának kell hoznia. A raktárból egyéb eszközök kölcsönözhetők (takarító eszközök, szárító, lavór, stb.).
A kollégiumban heti két alkalommal orvosi rendelés folyik, amelyet a kollégisták térítésmentesen vehetnek igénybe.

Középiskolás kollégiumi jelentkezési lap letöltése.Szegedi Evangélikus Kollégium | 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Telefon: 62/420-361 Fax: 62/424-206 | Ímél: szeged.ekollegium@lutheran.hu