A Szegedi Evangélikus Kollégium a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő, a Szentírás és az evangélikus hitelvek, valamint etikai normák alapján álló, azokat hirdető és képviselő közoktatási intézmény.
Az intézmény célja, a Szeged középfokú iskoláiban, nappali tagozaton tanulmányaikat folytató tanulók kulturált lakhatásának, tanulásának, közösségi életének hitben és erkölcsben való növekedésének biztosítása. A kollégium arra törekszik, hogy segítse, hitben és egyházi kötődésében erősítse az intézményben elhelyezést nyert tanulókat.
A Szegedi Evangélikus Kollégium szívesen fogadja mindazokat a tanulmányaik és hitbeli fejlődésük iránt elkötelezett diákokat, akik a középiskolában töltött diákéveik alatt nem csak kollégiumi elhelyezésre, hanem lelki otthonra és ehhez kapcsolódóan vallásukat gyakorolva lelki életre is vágynak.
A tanulók igényeinek megfelelően egyre növekvő színvonalon biztosítjuk a folyamatos és biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket, valamint egyéni igények szerinti tanulásvezetést és a korrepetálást. A korszerű intézményi struktúra, a személyi és tárgyi feltételek garantálják a tanulók biztonságát, a folyamatos és eredményes együttműködést a szülőkkel, valamint a partner iskolákkal. A tanulási feltételek és lehetőségek fejlesztésével az intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítésével és működtetésével arra törekszünk, hogy szolgáltatásunk folyamatosan fejlődjön, ezáltal minden nálunk tanuló diákban megalapozzuk az élethossziglan tartó tanulás iránti igényt, melynek birtokában sikeressé válhat a társadalomban ill. a munkaerőpiacon.
Nevelési koncepciónk, hogy a személyiség kreativitását, szabadságfokának növekedését, az egyéni értékrend pozitív irányú változását, kibontakoztatását, megszilárdítását, a pozitív egzisztenciális motívumok gyarapodását hatékonyan segítsük.
Alapvető célunk, hogy tanulóink az itt töltött évek alatt megtanulják a társadalmi együttélés és konfliktusmegoldás szabályait, felkeltsük és fenntartsuk az életre szóló tanulás iránti vágyukat. Tanuljanak meg csoportban alkotó munkát végezni, és társadalmilag elfogadott módon élni. Fontosnak tartjuk, hogy működésünk során a diákok elsajátítsák az önérvényesítés demokratikus technikáit, a tolerancia szabályait.
A kollégium vezetői, nevelőtanárai és munkatársai olyan személyek, akik munkájuk során folyamatosan alkalmazkodnak a velük szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez, folyamatos önképzéssel kívánnak megfelelni a partneri igényeknek.
Olyan korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumi épületet szeretnénk fenntartani, ahol mind a belső mind a külső környezet szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét és megfelel az otthonosság kritériumainak. A pedagógiai kiszolgáló helyiségek megteremtik a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport-, és egyéb szabadidős tevékenységek működésének feltételeit.
A kollégiumi élet nyüzsgő és nyitott, különféle kollégiumi és városi programok közül választhatnak a gyerekek. A pedagógusok szakmai felkészültségét kihasználva szakkörök széles körét működtetjük.
Az évtizedek alatt kialakult diákotthoni hagyományainkat tiszteljük és ápoljuk.
A különböző életkorú kollégisták számára érzelmi, fizikai biztonságot nyújtunk, megvalósítjuk differenciált foglalkoztatásukat. Segítjük diákjaink önszerveződését, erős diák-önkormányzati rendszert működtetünk. Olyan kollégiumi légkört szeretnénk, ahol az érdekelt felek partnerként képesek viselkedni és együttműködni céljaik megvalósításában.
Felelősségünk növendékeink fejlődése iránt arra sarkall bennünket, hogy mindannyian szakszerűen, felelősségteljesen, önállóan végezzük napi munkánkat.

Szegedi Evangélikus Kollégium | 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.
Telefon: 62/420-361 Fax: 62/424-206 | Ímél: szeged.ekollegium@lutheran.hu